ចុះ​ឈ្មោះ

ប្រសិនបើអ្នករួចរាល់ដើម្បីចុះឈ្មោះ NCS ជាមួយ Element Society អ្នកអាចចុះឈ្មោះនៅទីនេះ។ អ្នកអាចបំពេញការចុះឈ្មោះពេញនៅលើអ៊ីនធឺណិតឬអ្នកអាចបំពេញបែបបទបែបបទការប្រាក់ហើយយើងនឹងផ្ញើទម្រង់ក្រដាសមួយនៅក្នុងប្រកាស។

ប្រសិនបើអ្នកចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមអ្នកអាចហៅទូរស័ព្ទមកយើងតាម 0114 299 9210 ឬមើលផ្នែក FAQ នៅ​ទីនេះ។ នៅពេលអ្នកបានចុះឈ្មោះអ្នកអាចបំពេញការទូទាត់តាមរយៈទូរស័ព្ទ។

Element សង្គម