ចុះឈ្មោះរួចហើយ?

សូមអរគុណសម្រាប់ការចុះឈ្មោះជាមួយយើង!

យើងរីករាយដែលអ្នកបានជ្រើសរើសយក NCS ជាមួយយើងនៅរដូវក្តៅនេះហើយយើងកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំជួបអ្នក។

ប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះជាមួយយើងរួចហើយអ្នកគួរតែអាចស្វែងរកព័ត៌មានសំខាន់ៗទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការនៅលើទំព័រនេះប្រសិនបើអ្នកមិនអាចផ្តល់ឱ្យយើងនូវចិញ្ចៀននៅលើ 0114 2999 210 បានទេ។

ឯកសារសំខាន់ៗ

កញ្ចប់ស្វាគមន៍

Wave 1:
ដំណាក់កាលទី 1 - 1 ខែកក្កដាទៅ 5 កក្កដា
ដំណាក់កាលទី 2 - ចាប់ពីថ្ងៃទី 20 ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី 20 ខែកក្កដា
ដំណាក់កាលទី 3a - ចាប់ពីថ្ងៃទី XX ដល់ខែកក្កដាដល់ 15thJuly
ដំណាក់កាលទី 3b - ចាប់ពីថ្ងៃ 22 ដល់ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី 20 ខែកក្កដា

Wave 2:
ដំណាក់កាលទី 1 - ចាប់ពីថ្ងៃទី 20 ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី 20 ខែកក្កដា
ដំណាក់កាលទី 2 - ចាប់ពីថ្ងៃ 22 ដល់ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី 20 ខែកក្កដា
ដំណាក់កាលទី 3a - 29 កក្កដាដល់ខែសីហា
ដំណាក់កាល 3b - ចាប់ពីថ្ងៃទី XX ដល់ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី XX សីហា

Wave 3:
ដំណាក់កាលទី 1 - ចាប់ពីថ្ងៃទី XX ដល់ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី 29 សីហា
ដំណាក់កាលទី 2 - ចាប់ពីថ្ងៃទី 20 ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី 20 ខែសីហា
ដំណាក់កាលទី 3a - 12 ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី XX សីហា
ដំណាក់កាល 3b - ចាប់ពីថ្ងៃទី XX ដល់ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី XXX សីហា

Wave 4:
ដំណាក់កាលទី 1 - ចាប់ពីថ្ងៃទី 20 ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី 20 ខែសីហា
ដំណាក់កាលទី 2 - ចាប់ពីថ្ងៃទី 20 ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី 20 ខែសីហា
ដំណាក់កាលទី 3a - 19 ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី 23 ខែសីហា
ដំណាក់កាល 3b - ចាប់ពីថ្ងៃទី XX ដល់ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី XX សីហា

Element សង្គម