ចុះ​ឈ្មោះ

ប្រសិនបើអ្នករួចរាល់ដើម្បីចុះឈ្មោះ NCS ជាមួយ Element Society អ្នកអាចចុះឈ្មោះនៅទីនេះ។ អ្នកអាចបំពេញការចុះឈ្មោះពេញនៅលើអ៊ីនធឺណិតឬអ្នកអាចបំពេញបែបបទបែបបទការប្រាក់ហើយយើងនឹងផ្ញើទម្រង់ក្រដាសមួយនៅក្នុងប្រកាស។

If you’d like more information you can give us a call on 0114 299 9210, or check out our FAQ section នៅ​ទីនេះ. Once you’ve signed up, you can complete payment over the phone or you can pay online នៅ​ទីនេះ.

Element សង្គម